ALU-SOC: umjetnost kao kreativni motor poticanja socijalne osjetljivosti

SURADNJA SOCIJALNOG RADA I LIKOVNE UMJETNOSTI

Socijalne teme i pitanja položaja ranjivih skupina u društvu
čine fokus interesa socijalnog rada kao znanstvene discipline i primijenjene
profesije. Povezano s time unutar socijalnog rada tematiziraju
se pitanja ljudskih prava, društvene solidarnosti, društvene kohezije,
jednakosti i nejednakosti u društvu kao i brojna druga. U pronalaženju
odgovora na pitanje kako ove teme izvući iz domene rezidualnog ili
senzacionalističkog, a katkad i čisto humanitarnog diskursa, grupa
nastavnika i studenata sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog
fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
započela je tijekom 2016. godine suradnju s ciljem povezivanja ova
dva područja i pronalaženja zajedničkih točaka interesa. Nije trebalo
dugo da se utvrdi kako je područje zajedničkog interesa ogromno i
kako umjetnički, osobito likovni izražaj ne samo da može potaknuti
širi društveni interes za socijalne teme nego to umjetnici na svoj način
čine, više nego aktivno, tijekom stoljeća. Može se reći kako je određena
društvena angažiranost umjetnika bila odlika većine pri čemu se često
kao poticaj javljaju upravo teme vezane uz položaj deprivilegiranih
društvenih skupina poput siromašnih, beskućnika, osoba s invaliditetom,
djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, starih i nemoćnih i
brojnih drugih. Potreba promicanja šireg društvenog interesa za položaj
ljudi iz ovih društvenih skupina, a time i promicanja njihovih prava na
dostojanstven život i zaštitu ljudskih prava zahtijevaju predan, a nerijetko
i kreativan pristup u poticanju pažnje od strane onih koji inače ne
razumiju ili jednostavno ne žele razumjeti važnost ovih tema. Potencijali
likovne umjetnosti otvaraju sasvim nove prostore komunikacije za
pomagače, socijalne radnike kako u direktnom radu i odnosima s korisnicima
tako i sa svim onim skupinama oko njih od kojih neki trajno
i snažno utječu na njihov svakodnevni život. Verbalna komunikacija
pretočena u razne tehnike pomaganja kojima raspolažu profesionalni
pomagači, poput savjetovanja, medijacije ili psihoterapije nerijetko se
suočavaju sa značajnim limitima i tu se otvara potreba i mogućnost
proširenja lepeza tehnika unutar kojih umjetnost i umjetnički izražaj
ima posebnu vrijednost. Kao što je već pokazano u nekim ranije provedenim
projektima koji su eksperimentirali s korištenjem umjetnosti
u socijalnom radu i pomagačkim aktivnostima općenito, umjetnost
ima svoju primjenu ne samo u procesima osvještavanja zajednice o
položaju ranjivih društvenih skupina nego dokazano posjeduje potencijal
za postizanje direktnih učinaka u procesima pomaganja. Dobro su
poznati primjeri različitih vrsta tzv. „art therapy“ tehnika u radu profesionalnih
pomagača.
Potaknuti upravo takvim iskustvima kao i dosadašnjom
suradnjom unutar ovog projekta nazvanog lako pamtljivim akronimom
„ALU-SOC“ otvorena su vrata budućim oblicima suradnje u nekoliko
smjerova. Pored aktivnosti usmjerenih prema široj društvenoj
javnosti s ciljem poticanja socijalne osjetljivosti suradnju između ova
dva fakulteta moguće je nadograditi pokretanjem zajedničkih kolegija
unutar kojih bi se istraživale daljnje mogućnosti transfera znanja i
tehnika specifičnih za svako od područja. U tome se, dakako, otvaraju
mogućnosti za suradnju i s drugima kako unutar umjetničkog tako i
unutar društveno-humanističkog područja Svučilišta u Zagrebu pa i
drugih sveučilišta.
prof. dr. sc. Nino Žganec